Navigace

Obsah

Sport

Tenis


Provozní řád sportovního hřiště - provozní řád tenisového kurtu Horka I

1. Sportovní hřiště je majetkem obce Horka I a schválení provozu tohoto hřiště podléhá obecnímu zastupitelstvu.

2. Sportovní hřiště je určeno především pro tenis a míčové hry. Je rozděleno na dvě části. Kurt, který bude uzamčen a používán podle níže uvedených pravidel a přední část, která bude volně přístupná.

3. Občané s trvalým bydlištěm v Horce I mohou toto hřiště používat zdarma. V době, kdy kurt nebude využíván místními občany, mohou ho využít i ostatní a to za poplatek dle místní vyhlášky. Výše poplatku je 50 Kč za hodinu. Úhradu je možno provést na OÚ v úředních hodinách nebo v Horce č.49.

4. Doba využívání jednotlivými zájemci bude vyvěšena ve vývěsce přímo u hřiště. Rozpis bude vypracováván na OÚ vždy do čtvrtka na následující týden. Do volných termínů se mohou zájemci sami dopsat v průběhu týdne přímo na hřišti. Obvyklá doba pro jednu akci je v rozmezí 1-2 hodin.

5. Vlastní kurt ( zadní část hřiště ) bude uzamčen a zájemce si klíč převezme v Horce č.49, kam ho po skončení odevzdá nebo předá dalším zájemcům a klíč odevzdá až poslední účastník.

6. Při využívání hřiště je třeba udržovat pořádek a svévolně nepoškozovat zařízení. V případě, že dojde k poškození, je třeba tuto skutečnost neprodleně oznámit na obecní úřad.

7. Protože se jedná o zařízení obce, tedy všech občanů Horky I, měl by každý dbát na dodržování těchto pravidel. V opačném případě nebude umožněn přístup na hřiště.
V Horce I dne 22.4.1999