Navigace

Obsah

Jednací řád zastupitelstva obce HORKA I


Č.j. 264/2003

Zastupitelstvo obce HORKA I se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), na tomto znění jednacího řádu.

§ 1
Úvodní ustanovení

1) Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky.

2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

§ 2
Pravomoci zastupitelstva obce

1) Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a 85 zákona ČNR č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

§ 3
Svolání jednání zastupitelstva obce

1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce řídí starosta. Svolává je nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 14 dnů.

§ 4
Příprava jednání zastupitelstva obce

1) Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce a přitom stanoví zejména:
        a) dobu a místo jednání
        b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
        c) způsob projednání materiálů a navrh na opatření s občany

2) Návrhy výborů nebo členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva, nebo písemně.

3) Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce předkládá navrhovatel v počtu dvou výtisků na obecní úřad tak, aby mohly být doručeny nejpozději do sedmi dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům.

4) Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují:
        a) název materiálu
        b) jeho obsah
        c) návrh usnesení a důvodovou zprávu

5) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
        a) zhodnocení dosavadního stavu
        b) rozbor příčin nedostatků
        c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad

6) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

7) O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce informuje starosta občany nejpozději 7 dnů před jednáním zastupitelstva, a to na úředních deskách obecního úřadu, případně prostřednictvím místního rozhlasu.

§ 5
Účast členů zastupitelstva obce na jednání

1) Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.


§ 6
Program jednání

1) Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta.

2) Na zasedání zastupitelstva obce může být jednáno jenom o věcech, které byly dány do programu a o dodatečných návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.

§ 7
Průběh jednání zastupitelstva obce

1) Zasedání zastupitelstva obce řídí starosta

2) Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhodnocuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí starosta zasedání a svolá do 14 dnů nové jednání zastupitelstva obce k témuž nebo zbývajícímu programu.

3) V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, nechá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

4) Zápis, proti němuž nabyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.

5) Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.

6) Do rozpravy se přihlašují účastníci zvednutím ruky v průběhu zasedání, nebo písemně. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu, nebo platných právních předpisů.


§ 8
Příprava usnesení zastupitelstva obce

1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu obce předkládá návrhová komise.

3) Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi a ostatním členům zastupitelstva.

§ 9
Hlasování

1) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, nechá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijatelné.

5) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh, nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

6) Usnesení zastupitelstva obce a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta a zástupce starosty.

7) Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí na vývěskách obecního úřadu.


§ 10
Ukončení zasedání zastupitelstva obce

1) Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů. V těchto případech zasedání svolá znovu do 14 dnů.

§ 11
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

1) O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá starostou určený zapisovatel.

2) Evidenci usnesení jednotlivých zasedání a zprávy o jejich plnění vede obecní úřad.

3) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání . Jeho nedílnou součástí je usnesení zasedání a program zasedání.

4) V zápisu se uvádí:
        - den a místo jednání
        - hodina zahájení a ukončení
        - jména určených ověřovatelů zápisu
        - složení návrhové komise
        - jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
        - průběh rozpravy se jmény řečníků
        - výsledek hlasování
        - podané dotazy a návrhy
        - další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu

5) Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

6) O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

§ 12
Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce dne 29.5.2003

 Miroslav Doležal        -    starosta
 Jiří Doubek                -    zástupce starosty