Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Horka I
ObecHorka I
Horka I části: Borek, Horka I, Svobodná Ves

2/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Obce Horka I č. 2/2003

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Horka I se usneslo dne 27.11.2003 dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.
 

Oddíl I. Základní ustanovení

Čl. 1 

Obec Horka I vybírá tyto místní poplatky: - poplatek ze psů - poplatek za užívání veřejného prostranství - poplatek ze vstupného - poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 2 

Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Horka I (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Oddíl II. Poplatek ze psů

Čl. 3 Předmět poplatku a poplatník

1) Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. 2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR a je držitelem psa. Poplatek platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.

Čl. 4 Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit držení psa správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy se stal držitelem psa. Po dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit.

2) Povinnost oznámit držení psa má i držitel, který je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen, a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, do 15 dnů od jejího vzniku.

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované.

Čl. 5 Sazby poplatku

Poplatek ze psa činí ročně: za prvního psa 200 Kč za druhého a každého dalšího psa 2 000 Kč za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč

Čl. 6 Osvobození

1) Poplatek se neplatí ze psů, jejichž držitelem je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 7 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

2) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Poplatek se platí v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

3) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit ve lhůtě do 30 dnů po jejím zániku.

Čl. 8 Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný v pokladně obecního úřadu a to jednorázově v termínu do 31.3. kalendářního roku. 2) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku po termínu splatnosti poplatku dle čl. 8 odst. 1, je poplatek splatný v poměrné části do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl III. Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 9 Předmět poplatku

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 10 Veřejné prostranství

Za veřejná prostranství se považují náves, ulice, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň, sportovní hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Čl. 11 Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9 (viz předmět poplatku).

2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 12 Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství před jeho započetím.

2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Čl. 13 Sazby poplatku

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaného veřejného prostranství:

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 2 Kč
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 5 Kč
za provádění výkopových prací 5 Kč
za umístění stavebního zařízení 5 Kč
za umístění reklamního zařízení 5 Kč
za umístění a lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí 10 Kč
za umístění skládek 10 Kč
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 2 Kč
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 2 Kč
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 5 Kč
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč

2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

3) Poplatek za užívání veřejného prostranství stanovený paušální částkou na určené období:

za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil na jeden kalendářní rok 1 000 Kč
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil, traktor, valník nebo podobný dopravní či přívěsný prostředek na jeden kalendářní rok 2 000 Kč

Čl. 14 Osvobození

1) Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na veřejném prostranství jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené
c) umístění stavebního zařízení a skládky stavebního materiálu po dobu původní platnosti stavebního povolení při stavbě nebo rekonstrukci obytného či rekreačního domu

2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit ve lhůtě do 7 dnů od dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 15 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 16 Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství dle Čl. 13 odst. 1 nejpozději v den kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato
b) poplatek stanovený denní nebo hodinovou paušální částkou je splatný nejpozději v den kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato
c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku. Platba poplatku je v hotovosti v pokladně obecního úřadu.

Oddíl IV. Poplatek ze vstupného

Čl. 17 Předmět poplatku

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 18 Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Čl. 19 Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit k označení (perforaci).
2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby a bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
3) Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.
4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Čl. 20 Sazby poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí 10%.

Čl. 21 Osvobození

1) Akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
2) Akce pořádané obcí.

Čl. 22 Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne pořádání akce. Platba poplatku je v hotovosti v pokladně obecního úřadu.

Oddíl V. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 23 Předmět poplatku

Předmětem tohoto poplatku je provozovaný výherní hrací přístroj. Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

Čl. 24 Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Čl. 25 Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen písemně, ve lhůtě do 7 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby a sídlo, rodné číslo nebo IČO.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit do lhůty 7 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, to je zánik své poplatkové povinnosti.

Čl. 26 Sazby poplatku

Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 2 000 Kč na 3 měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce bude poplatek stanoven v poměrné výši.

Čl. 27 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

Čl. 28 Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný do 1 měsíce od vzniku poplatkové povinnosti.
2) Platba poplatku je v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo převodem na účet obce č. 13428-161/0100.

Čl. 29 Ustanovení společná a závěrečná

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 30 Prominutí

Obec může na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout z důvodu odstranění tvrdosti.

Čl. 31 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1999 o místních poplatcích ze dne 1.1.1999.

Čl. 32 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.


starosta: Miroslav Doležal
místostarosta: Jiří Doubek

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4 5
6 7
8
9
10
11 12
13 14
15
16 17
18 19
20 21
22
23
24
25 26
27 28
29
30
1
2 3
4 5

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Vybavenost obce

Inženýrské sítě