Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Horka I
ObecHorka I
Horka I části: Borek, Horka I, Svobodná Ves

1/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Obce Horka I č. 1/2003

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce HORKA I vydává dne 12.12. 2003 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Správce poplatku

Správu poplatku vykonává obecní úřad Horka I (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník

Poplatek platí:
1) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, činí 320 Kč a je tvořena:
a) z částky 70 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok, stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady na jednu osobu činily 310 Kč a byly rozúčtovány takto:
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2002: 139 309 Kč
počet poplatníků – trvale bydlící osoby 413
počet poplatníků – vlastnící nemovitosti určené nebo sloužící k rekreaci 37

2) Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí 500 Kč a je tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok, stanovené způsobem jako v Čl. 3 odst. 1 písm. b).

3) V případě změny místa trvalého pobytu či změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4
Osvobození

1) Od poplatku jsou osvobozeni osoby vykonávající základní vojenskou službu.

2) Vznik i zánik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro vznik či zánik nároku na osvobození.

Čl. 5
Splatnost

1) Poplatek je splatný v hotovosti na obecním úřadu nebo bankovním převodem na číslo účtu 13428-161/0100 a to jednorázově v termínu do 31.3.2004

Čl. 6
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník, který má v obci trvalý pobyt, je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

2) Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví k této stavbě, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 7
Sankce

1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 8
Prominutí

Obec může na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout z důvodu odstranění tvrdosti.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 1.1.2003.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004


starosta: Miroslav Doležal
místostarosta: Jiří Doubek

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4 5
6 7
8
9 10
11 12
13 14
15
16 17
18 19
20 21
22
23
24
25 26
27 28
29
30
31
1 2
3 4

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Vybavenost obce

Inženýrské sítě