Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Horka I
ObecHorka I
Horka I části: Borek, Horka I, Svobodná Ves

1/1999

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 1/1999

o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Horka I schválilo dne 8.10.1998 dle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 1 písm. h), § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích..

Oddíl I.

Základní ustanovení

Čl. 1.

1) Obec Horka I vybírá tyto místní poplatky:
    poplatek ze psů,
    poplatek za užívání veřejného prostranství,
    poplatek ze vstupného,
    poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

2) Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad Horka I

Oddíl II.

Poplatek ze psů

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatníkem je též fyzická nebo právnická osoba, jejíž pes se zdržuje na nemovitosti v obci.

Čl. 4

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří psa šesti měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle čl. 9.

2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované.

Čl. 5

Sazby poplatku

Poplatek ze psa činí ročně:
za prvního psa 100 Kč,
za druhého psa 200 Kč,
za každého dalšího psa 2000 Kč,
za prvního psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a bydlí v domě sám 50 Kč

Čl. 6

Osvobození

1) Poplatek se neplatí ze psů jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem).

2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 7

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

4) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

5) Zanikne-li poplatková povinnost musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit.

Čl. 8

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný do 31.3. každého roku

Oddíl III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 9

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků, a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 10

Veřejné prostranství

Za veřejné prostranství se považují náves, pozemní komunikace (silnice, místní komunikace, veřejné účelové komunikace), parky, sportovní hřiště apod.

Čl. 11

Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9 (viz předmět poplatku).

2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 12

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně bezprostředně před jeho započetím.

2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 13

Sazby poplatku

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívaného veřejného prostranství:
za umístění zařízení k poskytování služeb v délce do 1 dne 6 Kč
za umístění zařízení k poskytování služeb v délce nad 1 den 2 Kč
za umístění prodejního zařízení 6 Kč
za umístění stavebního zařízení a stavebního materiálu 2 Kč
za umístění a provoz lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí 2 Kč
za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 2 Kč

2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

3) Poplatek za užívání veřejného prostranství stanovený paušální částkou na určené období:
za umístění reklamního zařízení na jeden kalendářní rok 2 000 Kč
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil na jeden kalendářní rok
1 000 Kč
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil, traktor, valník nebo podobný dopravní či přívěsný prostředek na jeden kalendářní rok 2 000 Kč
za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce za jeden den 1 000 Kč
za použití sportovního hřiště na dobu jedné hodiny 50 Kč

Čl. 14

Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní
c) akce pořádané obcí
d) umístění stavebního zařízení a stavebního materiálu po dobu původní platnosti stavebního povolení pro občany s trvalým bydlištěm v obci
e) používání sportovního hřiště pro občany s trvalým bydlištěm v obci

Čl. 15

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 16

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 7 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
c) poplatek stanovený denní paušální částkou je splatný do 7 dnů
d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku
e) poplatek stanovený hodinovou paušální částkou je splatný před započetím využívání

Oddíl IV.

Poplatek ze vstupného

Čl. 17

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce obdobného charakteru.

Čl. 18

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Čl. 19

Oznamovací povinnost

1)Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a perforaci.

2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3) Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

Čl. 20

Sazby poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí 10%.

Čl. 21

Osvobození

a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
b) akce pořádané obcí

Čl. 22

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne pořádání akce. U poplatku placeného paušální částkou je povinen poplatník zaplatit poplatek předem.

Oddíl V.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 23

Předmět poplatku

Předmětem tohoto poplatku je provozovaný výherní hrací přístroj.
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

Čl. 24

Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Čl. 25

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen písemně, ve lhůtě do 7 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu,

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO a současně uvede čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky v jeho podnikatelské činnosti. (§ 34 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění a § 38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění.)

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit do lhůty 7 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, to je zánik své poplatkové povinnosti.

4) Tyto ohlašovací povinnosti má poplatník i v případě osvobození od poplatku, na které má nárok podle této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 26

Sazby poplatku

Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 2 000 Kč na 3 měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce bude poplatek vyměřen v poměrné části.

Čl. 27

Osvobození

Od poplatku je osvobozena obec Horka I .

Čl. 28

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

Čl. 29

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do jednoho měsíce od vzniku poplatkové povinnosti
a) na dobu 3 měsíce,
b) na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách,
c) na dobu 1 roku ve čtyřech splátkách.
d) poplatek může být zaplacen i jednorázově.

Oddíl VI.

Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 30

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50% platebním výměrem.

2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení ş 37 a ş 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 31

1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu do konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

Čl. 32

Zrušující ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 1/1992 o místních poplatcích ze dne 19.6.1992

Čl. 33

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.1999

Starosta: Doležal Miroslav
Zástupce starosty: Zikmundová Ladislava

Vyvěšeno dne 10.12.1998

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22
1
23
24 25 26 27 28 29
1
30

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30 31
1 2
3
4
5
6 7
8 9
10
11 12
13 14
15 16
17
18
19
20 21
22 23
24
25
26
27 28
29 30

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Vybavenost obce

Inženýrské sítě