Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Horka I
ObecHorka I
Horka I části: Borek, Horka I, Svobodná Ves

1/2001

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 1/ 2001

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce HORKA I, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce HORKA I vydává dne 29.11.2001 podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon o odpadech") a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Působnost

Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem na katastrálním území obce Horka I.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby na území obce, při jejichž činnosti vznikají odpady a na které se nevztahují povinnosti původce odpadu.

Obecné povinnosti
1. Každý má při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a v mezích zákona zajistit přednostně jejich využití.
2. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

Čl. 2
Základní pojmy

Odpad - movitá věc, které se osoba zbavuje jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu nebo věc ohrožuje životní prostředí.
Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob nepodnikajících. V okamžiku, kdy jej odloží na místě k tomu určeném, stává se původcem odpadu obec, která je současně jeho vlastníkem.
Nebezpečný odpad - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. škodlivost zdraví, infekčnost, ekotoxicita) nebo uvedený v seznamu provádějícího právního předpisu.
Nakládání s odpady - shromažďování, soustřeďování, třídění, sběr, využívání a odstraňování odpadů.
Sběrné zařízení - technické zařízení a místo.
Sběr odpadů - soustřeďování odpadů oprávněnou osobou za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (např. živnostenský zákon).

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem

1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání směsného odpadu z domácnosti po vytřídění skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a případně dalších komodit
b) kontejnery na tříděný odpad - sklo a plasty, které jsou umístěny na určených místech v Horce, Svobodné Vsi a na Borku
c) odpadkové koše na veřejných prostranstvích - slouží pro odkládání drobného odpadu po konzumaci občerstvení na veřejných prostranstvích
d) pravidelný svoz nebezpečných odpadů (2x ročně) - termín sběru, časový rozvrh a seznam odebíraných odpadů je předem vyhlášen způsobem obvyklým v obci
e) sběr vyřazených léků je zajišťován v lékárnách
f) kovový odpad odkládat do výkupen druhotných surovin
g) uhynulá zvířata a jejich části nesmí být odkládána do žádných sběrných nádob - jejich odstranění si každý zajistí u asanační služby
h) odpad ze septiků a žump odstraňovat v zařízeních tomu určených - především na čistírnách odpadních vod
i) odpad ze zeleně a dřevní odpad si odstraňuje každý na vlastním pozemku, a to odpad ze zeleně kompostováním a dřevní odpad pálením v kamnech nebo kotlích - obojí způsob likvidace nesmí obtěžovat okolí. V případě, že hrozí šíření chorob a škůdců, je možné tento odpad pálit způsobem, který co nejméně obtěžuje okolí.
2. Do sběrových nádob a zařízení je zakázáno odkládat jiný než stanovený odpad.
3. Svoz odpadů zajišťuje v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech oprávněná osoba. Popelnice jsou vyváženy 1krát týdně po celý rok. Svoz nebezpečných odpadů se provádí 2krát ročně po vyhlášení v místě obvyklém. Případná změna svozu bude oznámena minimálně 14 dní před její realizací.
4. Vlastník nebo správce nemovitosti zajistí před svozem umístění popelnic na dohodnuté místo u přístupové komunikace tak, aby nepůsobily hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících a komunikacích a byly dobře přístupné. Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob může být bezplatně použito veřejného prostranství, avšak jen na dobu nezbytnou pro vyprázdnění.
5. Vlastník nebo správce nemovitosti si zajistí sám, nebo prostřednictvím svozové společnosti potřebný počet sběrných nádob vhodného typu.
6. Právnické a fyzické osoby podnikající, které produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí, uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby k tomu zmocněné.
7. Pořadatelé kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných obdobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umístit dostatečný počet sběrných nádob na odpad a zabezpečit odvoz a odstranění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid okolí stanoviště sběrných nádob.

Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti bude odkládán do velkoobjemového kontejneru zajišťovaného Obecním úřadem, který bude odvezen na náklady fyzické osoby k recyklaci nebo na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu na místo recyklace nebo k uložení na řízenou skládku vlastními prostředky popř. jiným způsobem.

Čl. 5
Úhrada za komunální odpad

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území obce je stanoven v obecně závazné vyhlášce vydané na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podnikající subjekt, který na základě písemné smlouvy využívá systému obce, platí cenu sjednanou v dohodě s obcí podle § 17 odst. 5 zákona o odpadech.

Čl. 5
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

Čl. 6
Sankce

Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona o odpadech.

Čl. 7
Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem a dodržováním této obecně závazné vyhlášky vykonává kontrolní výbor zřízený zastupitelstvem obce Horka I.

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 1/1998 ze dne 15.6.1998

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002
Vyvěšeno: 14.12.2001

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4 5
6 7
8
9
10
11 12
13 14
15
16 17
18 19
20 21
22
23
24
25 26
27 28
29
30
1
2 3
4 5

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Vybavenost obce

Inženýrské sítě