Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Horka I
ObecHorka I
Horka I části: Borek, Horka I, Svobodná Ves

3/2000

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 3/2000

o čistotě veřejných prostranství, čištění chodníků a udržování veřejného pořádku na pozemcích vlastních nebo v užívání

Obecní zastupitelstvo v Horce I se usneslo vydat v souladu s § 36, odst. 1 písm. f zákona o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení a pojmy

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) upravuje práva a povinnosti všech osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území obce, právnických osob a podnikatelů, kteří zde trvale nebo dočasně vyvíjejí činnost a vlastníků nebo uživatelů pozemků z jiného právního důvodu (dále jen uživatelů) v zastavěném území obce (katastru obce).

2) Veřejné prostranství je místo, které slouží veřejnému užívání. Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují průjezdní úseky silnic, místní komunikace (ulice, parkovací a rozptylové plochy, stezky pro pěší, pěší zóny, chodníky, parky a dále vodní plochy a nádrže, koupaliště a pozemky navazující na tyto objekty). Nastanou-li pochybnosti, zda jde o veřejné prostranství, rozhodne Obecní úřad v Horce I.

3) Veřejným pořádkem na vlastních nebo užívaných pozemcích tato vyhláška myslí zejména využívání těchto pozemků v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny, provádění jejich základní údržby a udržování porostů na nich ve stavu v místě obvyklém.

Čl. 2
Odpovědnost za čistotu a udržování veřejného pořádku

1) Za čistotu veřejných prostranství včetně chodníků v nezastavěné části obce, veřejně prospěšných objektů, veřejně prospěšných zařízení a zeleně odpovídá vlastník nebo uživatel.

2) Kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,je povinen neprodleně ho uvést do původního stavu.

3) Za udržování veřejného pořádku na pozemcích ve vlastnictví nebo užívání v zastavěném (katastrálním) území obce Horka I zodpovídá vlastník nebo uživatel.

Čl. 3
Chodníky a jejich čištění

1) Za chodník se pro účely této vyhlášky považují komunikace upravené pro pěší, chodníky podél ulic, stezky pro pěší a pěší zóny. Nastanou-li pochybnosti, zda jde o chodník, rozhodne Obecní úřad v Horce I.

2) Za čistotu a schůdnost chodníků v zastavěné části obce odpovídá vlastník přilehlého domu.

3) Čištěním chodníků se rozumí zametání, odstraňování bláta, odpadků, plevele, přerostlé zeleně a jiných nečistot, v zimním období úklid sněhu a posypávání chodníků materiály zdrsňujícími náledí, a to v takové míře, aby bylo dosaženo schůdnosti a průchodnosti chodníků.

4) Čištění chodníků musí být provedeno do 7. hodiny ranní. Je-li to nutné, je třeba chodník očistit kdykoli během dne, a to především v zimním období.

5) Sníh se ponechá na okraji chodníků při okraji vozovky. Nesmí být zataraseny přechody přes komunikace, přechody a vjezdy k budovám, zastávky veřejné osobní dopravy a vozovka.

Čl. 4
Veřejná prostranství

Pro veřejná prostranství (čl. 1, odst. 2) odpovídají ustanovení čl. 3 přiměřeně.

Čl. 5
Ostatní pozemky (parcely)

1) Na ostatních pozemcích (parcelách), (čl. 1, odst. 3) se myslí udržováním porostů ve stavu v místě obvyklém hospodaření s péčí drobného hospodáře, tj. pravidelné obdělávání, u neobdělávaných pozemků (parcel) pravidelné odstraňování (sečením nebo jiným adekvátním způsobem) porostu v termínech do 30. 6. a 31. 8. běžného roku.

2) U ostatních porostů (stromy, keře) spadajících pod ustanovení zák. ČNR č. 114/92 Sb. se postupuje v souladu s uvedeným zákonem a prováděcími předpisy.

Čl. 6
Sankce

Porušení této vyhlášky bude postihováno podle platných právních předpisů.

Čl. 7
Ustanovení společná a závěrečná

1) Tato vyhláška se zveřejňuje dne 15.12.2000 a nabývá na účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


Starosta: Doležal Miroslav
Zástupce starosty: Zikmundová Ladislava

Vyvěšeno dne 15.12.2000

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22
1
23
24 25 26 27 28 29
1
30

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30 31
1 2
3
4
5
6 7
8 9
10
11 12
13 14
15 16
17
18
19
20 21
22 23
24
25
26
27 28
29 30

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Vybavenost obce

Inženýrské sítě