Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Horka I
ObecHorka I
Horka I části: Borek, Horka I, Svobodná Ves

9/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH I. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Horka I

Zastupitelstvo obce Horka I, (po schválení změny územního plánu obce) se usneslo dne 28.7.2005 v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písmeno b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Článek 1

ÚČEL VYHLÁŠKY

Vyhláška vymezuje závazné části změny územního plánu obce Horka I schváleného zastupitelstvem obce v Horce I dne 28.7.2005 (dále jen změny).

Závazné jsou všechny regulativy obsažené v této vyhlášce, pokud není u jednotlivých ustanovení výslovně uvedeno, že se jedná o část směrnou. Ostatní části v této vyhlášce jsou směrné.


Článek 2

ROZSAH PLATNOSTI

Tato vyhláška platí pro schválenou změnu a to pozemky v k.ú. Horka u Žehušic. Navazuje a doplňuje vyhlášku o schválení územního plánu obce Horka I.

Změna spočívá v návrhu zástavby a rozšíření schválené rozvojové plochy bydlení č.2 v Horce I .

Regulativy těchto ploch jsou dány schváleným a platným územním plánem a to:
plocha změny ........... plocha bydlení (BV)
její regulace je dána schváleným územním plánem.

Platnost změny je totožná se schváleným územním plánem. Lhůty aktualizace jsou dány dle původního územního plánu schváleného dne 27.9.2001.


Článek 3

VYMEZENÍ POJMU

Závazné regulativy

Tj. rozdělení území na funkční plochy, jejich charakteristika, regulační zásady v nich, limity využití území - intenzita využití území, ochranná pásma, zásady ekolog. stability, kterými se stanoví mezní hodnoty využití území) pro plochu změny - plochy obytné - venkovského bydlení jsou dány schváleným ÚP.

ČÁST DRUHÁ

ZÁVAZNÉ REGULATIVY

Článek 4

ZÁVAZNÉ REGULATIVY

(tj. rozdělení území na funkční plochy, jejich charakteristika, regulační zásady v nich, limity využití území - intenzita využití území, ochranná pásma, zásady ekolog. stability, kterými se stanoví mezní hodnoty využití území).

Regulativy těchto ploch jsou dány schváleným a platným územním plánem a to:
plocha změny ........... plocha bydlení (BV)
její regulace je dána schváleným územním plánem.


Článek 5

FUNKČNÍ SLOŽKY

Bydlení

- je navržena nová výstavba rodinných domů.


Článek 6

USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

Doprava

- napojení je na komunikaci procházející obcí, a to po místní komunikaci
- navrženy nejsou nové místní komunikace v rozvojových plochách

Zásobování vodou a kanalizace

- je navrženo z nového zásobního vodovodního řadu pro skupinu obcí
- napojení bude na navrženou splaškovou kanalizaci na ČOV
Zásobování teplem, plynem a elektrorozvody
- napojení bude přívodem STL plynovodu
- vytápění bude převedeno na plyn a elektrickou energii
- napojení bude na stávající rozvod NN v obci


Článek 7

OCHRANA KRAJINY, PŘÍRODY A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Změna nezasahuje do systému ekologické stability, který je vymezen spolu s plochami místního systému ekologické stability.

Životní prostředí, zemědělský půdní fond a zeleň

- změna neovlivní životní prostředí.


Článek 8

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A DALŠÍ OMEZENÍ

1. Při využívání území musí být dodrženy podmínky ochranných pásem:

- v ploše změny nejsou.

2. Plochy nemovitých kulturních a archeologických památek:

- v ploše změny nejsou.



ČÁST TŘETÍ

PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Plochy pro veřejně prospěšné stavby změna nenavrhuje.



ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výkresová a textová část ÚP obce tvoří nedílnou část této vyhlášky a je na obecním úřadě v Horce I, stavebním úřadě v Čáslavi a krajském úřadě Středočeského kraje.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. den po dni vyhlášení.

V Horce I dne 6.9.2005


starosta: Miroslav Doležal
místostarosta: Jiří Doubek

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8
1
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svoz odpadu

Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
26
27
28
29 1
2 3
4
5
6
7 8
9 10
11
12
13
14 15
16 17
18
19 20
21 22
23 24
25
26 27
28 29
30 31

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Vybavenost obce

Inženýrské sítě