Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Horka I
ObecHorka I
Horka I části: Borek, Horka I, Svobodná Ves

Rok 2004

Zpravodaj - 01/2004


Všeobecné informace o stavbě vodovodu a kanalizace

Vážení občané, jak jistě víte, připravuje se na území obce Horka I stavba vodovodu a kanalizace. Jelikož se již blíží předpokládaný termín zahájení výstavby, přinášíme vám podrobnější informace ohledně jejich realizace.

Vodovodní i kanalizační síť bude vybudována ve všech částech obce, tedy na Borku, v Horce a ve Svobodné Vsi. Záměrem obce je realizovat obě stavby současně, tak, aby se zkrátilo na minimum období, ve kterém budou probíhat zemní práce. Zároveň by tím bylo umožněno domácnostem současné přepojení přípojek vodovodu a kanalizace. Zahájení výstavby je naplánováno na rok 2005.

Pro bezproblémové fungování a financování vlastního provozu, zejména kanalizace, je velmi důležité, aby se na tyto sítě připojilo co nejvíce nemovitostí. Z tohoto důvodu vyjde obec zájemcům o vybudování přípojek maximálně vstříc a bude jim nápomocna při vyřizování potřebných povolení (obdobně jako při plynofikaci obce). Pro zájemce, kteří se rozhodnou nechat si vybudovat vodovodní a kanalizační přípojky při výstavbě, bude možné vyřídit stavební povolení na obecním úřadě. Pozdější zájemci o připojení k těmto sítím si budou muset obstarat veškerá potřebná povolení (stavební úřad Čáslav, povolení ke vstupu do komunikace, VaK Pardubice, atd.) vlastními silami. Jistě si dokážete sami představit kolik času a starostí to obnáší.

Cena za vodovodní přípojku je stanovena na 10 000 Kč. Cena za kanalizační přípojku není vzhledem k probíhající projektové přípravě ještě přesně určena, předpokládáme však, že bude v obdobné výši. Cena za přípojky bude shodná pro všechny obytné domy, které se nacházející v intravilánu obce a zahrnuje poplatky za stavební povolení, práci a materiál potřebný pro vybudování přípojky na veřejných pozemcích. Část potrubí, kterou bude nutno umístit na soukromém pozemku a také armatury nutné pro připojení vodoměru si bude hradit každý vlastník sám.

Jelikož se jedná o poměrně velké výdaje, sdělujeme vám raději tuto informaci se značným časovým předstihem, abyste si mohli výdaje na přípojky včas naplánovat a počítali s nimi ve svých rodinných rozpočtech. Obec se bude snažit ulehčit finanční situaci domácnostem, které se rozhodnou pro realizaci obou přípojek tím, že od sebe maximálně oddálí obě platby. Předpokládáme, že nejdříve by došlo k úhradě vodovodní přípojky (počátek roku 2005) a poté, s odstupem několika měsíců, k úhradě kanalizační přípojky (termín bude upřesněn v závislosti na průběhu stavebních prací).

V souvislosti s výše uvedenými poplatky je třeba si uvědomit, že investicí do vodovodní a kanalizační přípojky vzroste cena vaší nemovitosti. V některých obcích proto bývají přijímány vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu veřejného vodovodu či kanalizace. Obec v současné době o zavedení takového poplatku neuvažuje.

Závěrem těchto obecných informací je vhodné podotknout, že vybudováním vodovodu a kanalizace se značně zvýší kvalita bydlení v naší obci. S dostupností elektřiny, plynu, vody a kanalizace je možné očekávat i zvýšený zájem o bydlení v naší obci a její další rozvoj.


Vodovod

O důležitosti kvalitní pitné vody pro lidské zdraví zcela jistě není pochyb. Jelikož v mnoha studnách, které se nacházejí na území naší obce, nedosahuje kvalita vody parametrů stanovených hygienickými normami pro pitnou vodu, je vybudování vodovodu jako zdroje nezávadné pitné vody pro obyvatelstvo velmi aktuální.

Obec se rozhodla pro výstavbu vodovodu ve spolupráci s obcemi Horušice a Brambory. Pro zásobování obcí bude nad Horušicemi vybudován vodojem, do kterého bude dodávána voda z čerpací stanice VaK Pardubice. Odtud bude rozvedena do jednotlivých obcí. Pitná voda, která bude dodávána tímto vodovodem, bude pocházet z vrtů v oblasti obce Mokošín. Nepůjde tedy o vodu upravovanou z povrchových zdrojů. Vlastníkem vodovodu bude VaK Pardubice.


Co vám přinese připojení k vodovodu

Dále uvádíme k zamyšlení několik bodů, které se pravděpodobně vyskytnou v souvislosti s vaším rozhodováním o připojení či nepřipojení na veřejný vodovod. Jelikož každý obytný dům má jiné možnosti (technické, finanční i personální), je třeba při vašem rozhodování vzít jednotlivé body v úvahu, případně zvážit i jiná hlediska.

 • Získáte pitnou vodu, jejíž kvalita je zaručena provozovatelem
 • U studen je třeba pravidelně kontrolovat kvalitu vody, ceny za rozbory vody se pohybují v závislost na jejich rozsahu v řádech tisíců Kč.
 • Budete mít k dispozici dostatečné množství vody po celý rok
 • Významným důvodem pro výstavbu vodovodu je také klesající úroveň spodní vody, která způsobuje nedostatek vody v některých studnách zejména v suchých letních měsících. Pokud budete mít dostatek pitné vody z vodovodu, můžete vodu ze stávající studny využít například na zalévání.
 • Voda má normou povolenou tvrdost
 • Vzhledem ke značnému obsahu minerálů ve zdejších studnách (zejména železa) se sníží usazování vodního kamene (zarůstání potrubí) a tím se zvýší životnost domovního rozvodu vody. Měkčí voda také povede k menší spotřebě prostředků pro její změkčování např. v pračkách a myčkách na nádobí.
 • Vodovodní přípojka poskytuje stálý a vysoký tlak (okolo 0,6 MPa)
 • Stálý tlak vody vede ke zlepšení funkce domácích spotřebičů, případně i regulátorů teploty vody v koupelnách apod.
 • Nebudete muset provozovat vodárnu
 • Ušetříte peníze za energii a údržbu.
 • Nebudete muset nakupovat balenou pitnou vodu na vaření a pití
 • Ušetříte čas, peníze a práci s balíky vody čímž také snížíte počet plastových odpadů, které je třeba likvidovat.
 • Zvýší se tržní hodnota vaší nemovitosti
 • Po zavedení vodovodu do nemovitosti lze očekávat zvýšení její tržní hodnoty.
 • Budete muset platit za odebranou vodu (vodné)
 • Současná cena vodného u společnosti VAK Pardubice je 22,30 Kč/m3. Je však možné, jelikož podzemní voda je majetkem státu, že se v budoucnu bude muset platit i za vodu odebranou ze soukromé studny. Za pronájem vodoměru se neplatí. Vodoměr lze umístit uvnitř budovy do místa, kde nemrzne.


Kanalizace

Pro výstavbu kanalizace hovoří neustále se zpřísňující předpisy na ochranu životního prostředí a zacházení s odpady. S tím souvisí i další otázka a tou je kvalita stávajících žump a nedovolené vypouštění odpadních vod. Je třeba zdůraznit, že provozování špatně izolovaných žump a také vypuštění odpadních vod do dešťové kanalizace, případně do jiných nepovolených míst, není v souladu s právními předpisy. Mimo poškozování životního prostředí může takovéto počínání občas způsobovat i zbytečné spory mezi obyvateli, například z důvodu nepříjemného zápachu apod.

Na základě provedené studie byla pro obec vybrána technicky a ekonomický nejschůdnější varianta provedení kanalizace. Tato varianta spočívá v odkanalizování Borku gravitační (spádovou) kanalizací s přečerpáním odpadních vod do Horky. Horka bude odkanalizována prostřednictvím podtlakové kanalizace a Svobodná Ves opět gravitačně. Čistírna odpadních vod bude umístěna pod Svobodnou Vsí u potoka Čertovka. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a žádost o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace.

Dále je třeba upozornit na skutečnost, že podle zákona 274/2001 Sb. §3 odst. 8 „Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technický možné“. Na tuto skutečnost upozorňujeme zejména z důvodu výše zmiňovaného zpřísňování předpisů na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady.

Pokud tedy obec zajistí připojení na kanalizaci, bude vlastník nemovitosti, která k ní nebude připojena, povinen prokazovat jakým způsobem nakládá s odpadními vodami. Z tohoto důvodu doporučujeme všem vlastníkům nemovitostí důkladně zvážit nabízenou možnost připojení ke kanalizaci.

Na závěr je třeba zdůraznit, že obec nepředpokládá provozování kanalizace za účelem dosahování zisku, ale pouze jako služby pro své obyvatele. Proto se poplatky za stočné budou odvíjet pouze od nákladů na dlouhodobý provoz a údržbu a jejich výše bude stanovena tak, aby provoz kanalizace nebylo nutno dotovat z jiných zdrojů. Obdobně jako není dotován svoz komunálního odpadu.


Co vám přinese napojení na kanalizaci

Obdobně jako v případě vodovodu uvádíme několik bodů k zamyšlení, které je vhodné zvážit při rozhodování o vybudování kanalizační přípojky.

 • Zvýšení komfortu bydlení
 • Nemusíte se starat o likvidaci odpadních vod, pravidelné vyvážení žumpy atd.
 • Není třeba udržovat žumpu
 • Uvolní se místo na pozemku, odpadní vody je nutno vypouštět přímo do kanalizace, nelze je vypouštět přepadem ze stávající žumpy, jelikož pak není zajištěna správná funkce čistírny odpadních vod.
 • Zlepšení životního prostředí
 • Odpadní vody budou vypouštěny z čistírny a tedy v normou stanovené kvalitě.
 • Respektování právních norem o likvidaci odpadů
 • Připojením ke kanalizaci budete respektovat předpisy ohledně likvidace odpadních vod a nebudete muset dále prokazovat způsob jejich likvidace.
 • Dojde ke zhodnocení vaší nemovitosti
 • Po zavedení kanalizace do nemovitosti lze očekávat zvýšení její tržní hodnoty.
 • Budete muset platit za likvidaci odpadních vod (stočné)
 • Cena, jak již bylo výše uvedeno, se bude odvíjet od skutečných nákladů a není v současné době přesně stanovena.


Co je třeba zařídit pro připojení k vodovodu a kanalizaci

Pokud se rozhodnete připojit k připravovanému vodovodu a kanalizaci hned po dokončení výstavby, budou na vás kladeny minimální nároky. V podstatě postačí následující:

 • Dohodnout s projektantem místo pro zbudování vodovodní přípojky a způsob připojení nemovitosti
 • Návštěva projektanta proběhne na podzim 2004 a bude vám včas oznámena běžnými informačními kanály.
 • Vyplnit evidenční list majitele nemovitosti, který bude sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace pro vybudování kanalizace
 • Evidenční list je přílohou tohoto zpravodaje, jako pomůcku při jeho vyplňování vám může posloužit vzor, který je rovněž přílohou tohoto zpravodaje. V případě jakýchkoliv nejasností při jeho vyplňování se prosím obraťte na obecní úřad.
 • Vyřídit na obecním úřadě formality ohledně stavebního povolení
 • Termín pro vyřízení bude včas uveřejněn.
 • Uhradit poplatek za vodovodní přípojku
 • Cena je stanovena na 10 000 Kč a obsahuje i správní poplatek za vydání stavebního povolení a zpracování potřebné dokumentace. Předpokládaný termín je na začátku roku 2005.
 • Uhradit poplatek za přípojku kanalizace
 • Cena za tuto přípojku není v současné době ještě přesně stanovena, předpokládá se však obdobná výše jako v případě vodovodní přípojky. Předpokládaný termín je v průběhu roku 2005 s odstupem několika měsíců po výběru poplatku za vodovodní přípojku.
 • Připravit napojení vodovodu a kanalizace do nemovitosti
 • Vlastníci nemovitostí si budou muset připravit domovní rozvod vody a odpadů tak, aby je bylo možno připojit k budovaným přípojkám vodovodu a kanalizace. Při stavebních úpravách je třeba respektovat pokyny dohodnuté s projektantem v případě vodovodu a vyplněný evidenční list majitele nemovitosti pro kanalizaci.


Kde můžete získat další informace

Další informace ohledně stavby vodovodu a kanalizace vám budou sdělovány prostřednictvím vývěsek obecního úřadu v jednotlivých částech obce a místním rozhlasem. V případě většího množství informací obdržíte další číslo tohoto zpravodaje. Aktuální informace budou též umisťovány na webové stránky obce na adrese:

http://web.quick.cz/horka1

případně se můžete dotazovat v úředních hodinách přímo na obecním úřadě

 • úterý 16:00 – 18:00
 • čtvrtek 16:00 – 18:00

telefon/fax: 327 399 371
email: horka1@quick.cz

Abychom předešli šíření nepřesných či zavádějících informací ohledně realizace těchto staveb, žádáme vás, abyste se ve vlastním zájmu v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či připomínek, obraceli přímo na obecní úřad nebo na členy zastupitelstva, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4 5
6 7
8
9
10
11 12
13 14
15
16 17
18 19
20 21
22
23
24
25 26
27 28
29
30
1
2 3
4 5

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Vybavenost obce

Inženýrské sítě